Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Tax Care - Tax Care

T: +48

M:

Godziny otwarcia placówki:

Poniedziałek: -

Wtorek: -

Środa: -

Czwartek: -

Piątek: -

Sprawdź jak możemy Ci pomóc.
Zostaw kontakt do siebie!

Obowiązek informacyjny:
Do wysłania zgłoszenia wymagana jest akceptacja obowiązku informacyjnego

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Rachunkowe.

2. Z powołanym w Biurze Rachunkowym Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod adres siedziby Biura Rachunkowego (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@taxcare.pl.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

  1. w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Biura Rachunkowego do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Biura Rachunkowego.,
  2. w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia Umowy oraz w celu realizacji zawartej z Tobą Umowy (jeśli Twoim życzeniem będzie zawarcie Umowy z Biurem Rachunkowym – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej Umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Ciebie korespondencji),
  3. w celu wypełnienia przez Biuro Rachunkowe obowiązków prawnych spoczywających na Biurze Rachunkowym w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
  4. w wewnętrznych celach administracyjnych Biura Rachunkowego., w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Biura Rachunkowego.
  5. w sytuacji niewywiązywania się z Umowy (o ile dojdzie do jej zawarcia) także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Biura Rachunkowego jakim jest dochodzenie roszczeń,
  6. w celu rozpatrywania Twoich potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Biura Rachunkowego polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
  7. w celu analitycznym oraz badania Twojej satysfakcji – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Biura Rachunkowego jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Biuro Rachunkowe produktów i usług pod kątem Twojego zapotrzebowania i zadowolenia.

4. Twoje dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub biur informacji gospodarczej (w sytuacji wystąpienia określonych opóźnień w spłacie), chyba, że na podstawie Twojej odrębnej zgody, podmiotom powiązanym kapitałowo z Biurem Rachunkowym. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Biura Rachunkowego z którymi Biuro Rachunkowe współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Tobą Umowy lub innym podwykonawcom, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.

5. Twoje dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji, np. księgowo – podatkowej oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zawarcia Umowy i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Biuro Rachunkowe zastosuje wobec Twoich danych wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze co najmniej raz w roku.

6. Stosownie do Twojej sytuacji – masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, kiedy są one przetwarzane przez Biuro Rachunkowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Biura Rachunkowego np. w celach marketingowych (w tym wobec profilowania w tych celach).

8. Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie.

9. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości przedstawienia Tobie przez Biuro Rachunkowe oferty produktowej lub do zawarcia z Biurem Rachunkowym Umowy.